P l o e g e n   S e i z o e n   2 0 1 5 - 2 0 1 6

> HSE A heren seniors provinciaal P1 (1998-...)
> HSE B heren seniors provinciaal P3B (1998-...)
> U18 E R2 cadetten jongens landelijk (1998-1999)
> U16 E R2 miniemen jongens landelijk (2000-2001)
> U16 D R1 miniemen meisjes grensoverschrijdend (2000-2001)
> U14 A R1 Pupillen jongens gewestelijk (2002-2003)
> U10 A 2*3x3 microben gemengd gewestelijk (2006-2007)
> U08 Peanuts (pré-microben) (2008-2009-2010)
> U05 Kabouters (basketschool) (2011-2012)

  L e e f t i j d s c a t e g or i ë n
  T r a i n i n g s u r e n


  P l o e g e n   A r c h i e f
Ploegen Seizoen 2014-2015
Ploegen Seizoen 2013-2014
Ploegen Seizoen 2012-2013
Ploegen Seizoen 2011-2012
Ploegen Seizoen 2010-2011
Ploegen Seizoen 2009-2010
Ploegen Seizoen 2008-2009